Распоред контролних задатака и писмених вежби 2021/2022.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 03.04.2022. - 24.06.2022. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5   2  
4   4  
1    6   3 Т-ФИЗИКА 
 

  7   4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9   6  

  8   5      10 Т-ХЕМИЈА   7  

 
9   6   11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13 П-МАТЕМАТИКА 
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18 Т-МАТЕМАТИКА  15  
17 
  17   14   19 П-РУСКИ ЈЕЗИК  16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        
   
   
 1    1          3  
     
2   2        4    Т-ФИЗИКА 
3    3      
  5  
2  
4   4  
1   6   3  
 

  7   4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9   6 П-МАТЕМАТИКА  
8   8   5      10  Т-ХЕМИЈА  7  
 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19  П-РУСКИ ЈЕЗИК 16  
18 
  18   15   20 Т-МАТЕМАТИКА  17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2 Т-ФИЗИКА 
4   4  
1    6   3  
 

  7   4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9 Т-ХЕМИЈА   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8 П-МАТЕМАТИКА  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19 П-РУСКИ ЈЕЗИК  16  
18 
  18   15   20 Т-МАТЕМАТИКА  17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4    Т-ФИЗИКА 
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3  
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9 П-МАТЕМАТИКА 
11 
  11   8   13 Т-ХЕМИЈА  10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17 Т-МАТЕМАТИКА  14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24 П-ФРАНЦУСКИ/РУСКИ ЈЕЗИК  21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4    Т-ФИЗИКА 
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6 Т-ХЕМИЈА  3  
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9  
11 
  11   8   13   10 П-МАТЕМАТИКА 
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19 Т-МАТЕМАТИКА  16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4   1    6   3 Т-ФИЗИКА 
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  П-МАТЕМАТИКА
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20  Т-МАТЕМАТИКА 17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24 П-РУСКИ ЈЕЗИК  21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21 Т-ХЕМИЈА  26  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
П-СРПСКИ ЈЕЗИК   28  
    30     27         29  
    31    28      
   30  
        29  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК         

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4    Т-ФИЗИКА 
3   3     
   5  
2  
4   4   1    6   3  
 

  7   4   9   6  

  8   5      10 Т-ХЕМИЈА   7  П-МАТЕМАТИКА

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  10  
 
14 
  14   11   16 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20 Т-МАТЕМАТИКА  17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3  
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10 П-МАТЕМАТИКА 
 
14 
  14   11   16  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20  Т-МАТЕМАТИКА 17  
 
21 
  21   18 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27  Т-ФИЗИКА 24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
 П-РУСКИ ЈЕЗИК  28  
    30     27   Т-ХЕМИЈА      29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3 Т-ФИЗИКА 
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 9 П-МАТЕМАТИКА 
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20 Т-МАТЕМАТИКА  17  
 
21 
  21   18  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27  Т-ХЕМИЈА       29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4   1    6   3 Т-ФИЗИКА 
 

  7   4   9   6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16 П-МАТЕМАТИКА 
18 
  18   15   20 Т-МАТЕМАТИКА  17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28  Т-ХЕМИЈА    
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3 Т-ФИЗИКА 
 

  7   4   9 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  6  

  8   5      10 Т-МАТЕМАТИКА  7 П-МАТЕМАТИКА 

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
П-РУСКИ ЈЕЗИК   28  
    30     27         29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3  
 

  7   4   9  П-РУСКИ ЈЕЗИК 6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17 П-МАТЕМАТИКА  14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
2  
4   4  
1    6   3  
 

  7   4   9  П-РУСКИ ЈЕЗИК 6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18 П-МАТЕМАТИКА  15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4     
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6   3  
 

  7   4   9 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  6  

  8   5 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16  П-МАТЕМАТИКА 13  
15 
  15   12   17   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21   26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28      
   30  
        29           

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       
   2   
   
 1           3 
     
2          4  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   
3   3     
   5  
2  
4   4  
1    6 Т-МАТЕМАТИКА  3  
 

  7   4   9 П-РУСКИ ЈЕЗИК  6  

  8   5      10   7  

 
9   6   11   8  
10 
  10   7   12   9  
11 
  11   8   13   10  
 
14 
  14   11   16   13  
15 
  15   12   17 П-МАТЕМАТИКА   14  
16 
  16   13   18   15  
17 
  17   14   19   16  
18 
  18   15   20   17  
 
21 
  21   18   23   20  
22 
 
22   19   24   21  
23 
  23   20   25   22  
24 
  24   21 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  26   23  
25 
  25   22   27   24  
 
28 
  28    25   30    27  
 
  29     26     31 
   28  
    30     27         29  
    31    28  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
   30  
        29           

 

Обавештења

Одабрани уџбеници 2022/2023.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 22/23 NEW
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.27 MB Download 21 Download

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2021/22. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.10. - 08.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.10. - 29.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.11. - 03.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 13.12. - 24.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 31.01. - 04.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.02. - 04.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.03. - 01.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.04. - 29.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.05. - 06.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 09.05. - 20.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.07. - 08.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.08. - 31.08.

Време реализације часова

Пре подне

1. час 07:30 - 08:15
2. час 08:20 - 09:05
3. час 09:25 - 10:10
4. час 10:15 - 11:00
5. час 11:05 - 11:50
6. час 11:55 - 12:40
7. час 12:45 - 13:30

 После подне

1. час 13:30 - 14:15
2. час 14:20 - 15:05
3. час 15:25 - 16:10
4. час 16:15 - 17:00
5. час 17:05 - 17:50
6. час 17:55 - 18:40
7. час 18:45 - 19:30

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke