Распоред контролних задатака и писмених вежби 2022/2023.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 01.09.2022. - 28.10.2022. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
  П-СРПСКИ ЈЕЗИК   
      
 
    4    1    
   
    5    2         4  
1   6     3  
  1   5  
2   7  
4   2   6  
 

  10 Т-ХЕМИЈА  7   5   9  
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  
9   14   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19 Т-ФИЗИКА  16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26 П-МАТЕМАТИКА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28       
29   Т-МАТЕМАТИКА          29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5 П-СРПСКИ ЈЕЗИК         
1   6     3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10  Т-ХЕМИЈА 7   5   9   
6   11 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17 Т-ФИЗИКА  14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31  Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30  Т-МАТЕМАТИКА          30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7 П-СРПСКИ ЈЕЗИК 
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  14 Т-ХЕМИЈА  11   9   13  
 
12 
  17 Т-ФИЗИКА  14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25  П-МАТЕМАТИКА 22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29  Т-МАТЕМАТИКА           29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6   Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9   7   11  

  13 Т-ХЕМИЈА  10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  21 П-МАТЕМАТИКА  18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30   Т-МАТЕМАТИКА         30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10 Т-ХЕМИЈА  7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24 П-МАТЕМАТИКА  21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29  Т-МАТЕМАТИКА           29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13  Т-ХЕМИЈА 10   8   12  

  14 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26 П-МАТЕМАТИКА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29  Т-МАТЕМАТИКА           29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3  Т-ХЕМИЈА    
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6  Т-МАТЕМАТИКА   3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  7   5   9   
6   11 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17 Т-ФИЛОЗОФИЈА  14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21 П-МАТЕМАТИКА  18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   1       
   
    5          
1   6  Т-МАТЕМАТИКА   3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 Т-ФИЗИКА  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21  П-МАТЕМАТИКА 18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26 Т-ФИЛОЗОФИЈА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3   Т-МАТЕМАТИКА   
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6  Т-ХЕМИЈА   3  
  1  
5  
2   7  
4   2   6  
 

  10 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  11   9   13  
 
12 
  17  Т-ФИЛОЗОФИЈА 14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21  П-МАТЕМАТИКА 18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7  Т-МАТЕМАТИКА
4   2   6  
 

  10 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  7   5   9   
6   11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  11   9   13  
 
12 
  17  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19 Т-ФИЛОЗОФИЈА  16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25 П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3  П-СРПСКИ ЈЕЗИК     
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26 П-МАТЕМАТИКА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30  Т-МАТЕМАТИКА          30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК    1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28  Т-МАТЕМАТИКА       30    28      
29             29  
     
30  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК          30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4    1       
   
    5          
1   6  П-СРПСКИ ЈЕЗИК    3  
  1  
5  
2   7 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24 П-МАТЕМАТИКА  21   19   23  
20 
 
25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
  31    28   26    30  
27 
 Т-МАТЕМАТИКА      29     27 
   31  
28         30    28      
29  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК           29  
     
30            30       

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   3      
     
 
    4  П-СРПСКИ ЈЕЗИК   1       
   
    5          
1   6     3  
  1  
5  
2   7  Т-ФИЛОЗОФИЈА
4   2   6  
 

  10   7   5   9   
6   11   8      6    10  
7  
12   9   7   11  

  13   10   8   12  

  14   11   9   13  
 
12 
  17 Т--РУСКИ ЈЕЗИК  14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  21   18   16   20  
 
19 
  24   21   19   23  
20 
 
25 П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
23 
  28   25   23   27  
 
26 
П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  31    28   26    30  
27 
       29     27 
   31  
28         30    28      
29             29  
     
30  Т-МАТЕМАТИКА          30